Ιστορία Τμήματος / Αντικείμενο / Σκοπός

Το Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989 με την κατάτμηση των Τμημάτων Γεωργικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 166/16-6-1989 Τεύχος Πρώτο, Π.Δ. υπ’ αριθμ. 377, κεφάλαιο Γ´, άρθρο 8). Καλύπτει μαθήματα υποδομής θετικών επιστημών και μαθήματα ειδίκευσης των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης καλύπτει εξειδικευμένα μαθήματα τόσο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α και σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων.

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Γενικό Τμήμα δημιουργεί το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο στα αντικείμενα Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Χημεία, Φυσική, Μετεωρολογία, Βιοκλιματολογία, Ορυκτολογία-Πετρολογία-Γεωχημία, Γεωλογία (Γενική, Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη) και Γεωμορφολογία και σε ύλη σχεδιασμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος του Γ. Π. Α.. Επίσης, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα επιλογής.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Γενικό Τμήμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως στη Γεωπληροφορική, στο Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το σχεδιασμό Έργων Υποδομής και στη Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων, που αποτελούν τους τρεις κλάδους του μεταπτυχιακού του προγράμματος ειδίκευσης. Επίσης, μέσω του προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συμβάλλει στην εμβάθυνση της ερευνητικής μεθοδολογίας, στη μετάδοση και στην παραγωγή νέας γνώσης, στους κλάδους των θετικών επιστημών που θεραπεύει.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει αναπτύξει διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, υλοποιεί ανταγωνιστικά προγράμματα και προσφέρει τις επιστημονικές υπηρεσίες του σε κοινωνικούς φορείς.