Δομή και όργανα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 
Πρόεδρος:       Καθ. Βιολέττα Κωνσταντίνου, (+30 210 529 4261, vikon@aua.gr)
Αν. Πρόεδρος:  Καθ. Αθανάσιος Χούντας (+30 210 529 4217, hount@aua.gr)

Γραμματεία:
Τηλέφωνα: +30 210 529 4052, 4125, Fax: +30 210 529 4122, email: gri@aua.gr, akontou@aua.gr
Πληροφορίες: Ηλίας  Γεράκος, Αγγελική Κοντού

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Τηλέφωνα: +30 210 529 4222, Fax: +30 210 529 4233, email: gtpms@aua.gr
Πληροφορίες: Αρετή Κοκκίνου

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το έτος 2002 ιδρύθηκαν οι τρεις Τομείς του Τμήματος (ΦΕΚ 1067/14-8-2002, Τεύχος Δεύτερο, αριθμ. 50428/Β1) με τα αντίστοιχα Εργαστήρια.

Α) Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής

             Α1 Εργαστήριο Μαθηματικών και Στατιστικής
            Α2 Εργαστήριο Πληροφορικής

Β) Τομέας Χημικών και Φυσικών Επιστημών

            Β1 Εργαστήριο Χημείας
            Β2 Εργαστήριο Φυσικής

Γ) Τομέας Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

            Γ1 Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
            Γ2 Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας

3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Γενικό Τμήμα διαθέτει τα εξής Όργανα για τη Διοίκησή του:

- τον Πρόεδρο
- τη Γενική Συνέλευση
- τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
- το Διοικητικό Συμβούλιο
- τους Διευθυντές των Τομέων
-τους Διευθυντές των Εργαστηρίων
- το Διεθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
- τη Συντονιστική  Επιτροπή του ΠΜΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι το ανώτερο μονομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος, το οποίο συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ.Σ., συγκροτεί επιτροπές για τη διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων και γενικά εποπτεύει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, ενώ μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, αντικαθιστάται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του τμήματος, έχει, μεταξύ των άλλων, τη γενική εποπτεία της λειτουργίας και τον καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και ανάπτυξής του, τη διατύπωση γνώμης για μετονομασία, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργησή του, την κατανομή του προσωπικού στους Τομείς, την κατανομή των πιστώσεων στις δραστηριότητες του Τμήματος, κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, την έγκριση διδακτικών βιβλίων και της κατανομής του διδακτικού έργου που προτείνονται από τους Τομείς.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη ΔΕΠ της ΓΣ του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και έχει την ευθύνη της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π. και λοιπού επιστημονικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, της συγκρότησης των διαφόρων εκλεκτορικών σωμάτων, της συγκρότησης επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, της κατάρτισης και αναθεώρησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος (Δ.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Τομέων και ένα εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται παραπάνω και αφορά στη λήψη απόφασης ή παροχή γνώμης, ή υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τμήματος, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων των συνελεύσεων καθώς και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία  και για την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού.

Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί και προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της. Η Γ.Σ. του Τομέα, μεταξύ άλλων, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως επίσης και προτάσεις για τα συγγράμματα. Τέλος προβαίνει στην έγκριση σημειώσεων για τις Εργαστηριακές ή Φροντιστηριακές Ασκήσεις.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας των εργαστηρίων.

Ο Διευθυντής για κάθε ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής, κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

Η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό. Η γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των Συλλογικών Οργάνων του Τμήματος, του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, της έκδοσης πιστοποιητικών κλπ. Της Γραμματείας προΐσταται ο Γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του Προέδρου του Τμήματος, του Πρύτανη και της Διοίκησης του Ιδρύματος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας.