Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ:

 • Δομική Γεωλογία (Δυναμική-Τεκτονική) και Ενεργός Τεκτονική, Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική, Σχεδιασμός Έργων Υποδομής.
 • Γεωμορφολογία, Ιζηματολογία, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Διαχρονική ανάλυση Αναγλύφου, Διαβρώσεις, Κατολισθήσεις.
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση, Χρήση - Κάλυψη Γης, Φυσικές Καταστροφές.
 • Ορυκτολογία, Πετρολογία, Γεωχημεία, Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα,, Μελέτη των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των υλικών και δοκιμές καταλληλότητάς τους, Ρύπανση εδαφών, Προστασία και Αποκατάσταση.
 • Υδρογεωλογία,Υδροχημεία, Γεωθερμία, Διαχείριση και Εκμετάλλευση Υπογείων Υδάτων, Ρύπανση υδάτων, Προστασία και Αποκατάσταση.
 • Μεθοδολογίες εκτίμησης χωροχρονικής κατανομής του μετεωρολογικού κινδύνου έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς.
 • Μελέτη αντίξοων καιρικών φαινομένων-επιπτώσεις στα έργα υποδομής.
 • Διερεύνηση δημιουργίας σύγχρονων μετεωρολογικών διατάξεων λήψης και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων.
 • Μοντελοποίηση κατατομών θερμοκρασιών εδάφους για χρήση σε αγροκλιματικές και βιοκλιματικές μελέτες.
 • Ερευνα μετεωρολογικών-κλιματικών συνθηκών υποβαθμισμένων βιομηχανικών και μεταλλευτικών περιοχών  και μελέτη αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Ανθρωπογενείς και βιογενείς ατμοσφαιρικές εκπομπές, διασπορά και διάδοση ατμοσφαιρικών ρύπων σε διάφορα περιβαλλοντικά μέσα.
 • Διερεύνηση της επίδρασης μετεωρολογικών και μικροκλιματικών συνθηκών σε διάφορες περιβαλλοντικές διεργασίες με χρήση κατάλληλων αγρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών μοντέλων.
 • Διερεύνηση της επίδρασης μετεωρολογικών και μικροκλιματικών συνθηκών στο υδατικό ισοζύγιο γεωργικών περιοχών σε κλίμακα αγρού και σε κλίμακα λεκάνης απορροής.
 • Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης χωροχρονικής κατανομής μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων σε γεωργικές, ορεινές και αστικές περιοχές και αξιολόγησή τους για διάφορες χρήσεις γης.
 • Διερεύνηση των μικρής κλίμακας χαρακτηριστικών της αστικής θερμικής νησίδας.
 • Μοντελοποίηση γεωργικού και αστικού μικροκλίματος
 • Τροποποίηση καιρού και φυτορυθμιστές στην ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών.
 • Φαινολογική συμπεριφορά των φυτών στην αξιολόγηση μικροκλιματικών συνθηκών περιοχών του Ελληνικού χώρου.