Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών 2011-12

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
«ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ»

Στους κλάδους:
i) Γεωπληροφορική (Υπεύθυνος κλάδου: Θ. Τσιλιγκιρίδης, Καθηγητής τηλ. 210 5294176)
ii) Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής,
(Υπεύθυνος κλάδου: Γ. Μιγκίρος, Καθηγητής τηλ. 210 5294157)
iii) Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων (Υπεύθυνη κλάδου: Β. Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια τηλ. 210 5294261)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν, έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2011, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Γενικού Τμήματος).
2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Ο βαθμός του πτυχίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 6,5 (έξι και μισό).
3. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο) στο οποίο να αναφέρεται και ο βαθμός του πτυχίου.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
8. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Η Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποίησής της, η γνώση της Αγγλικής διαπιστώνεται με εξετάσεις).
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ’ όσον υπάρχουν κλπ).
10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους που χωρίζεται σε τρεις (3) διδακτικές περιόδους. Η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε έναν από τους τρεις ανωτέρω κλάδους.
Στο Τμήμα γίνονται δεκτοί για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Εφέτος δεν θα γίνουν δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ, καθώς το 2011-12 είναι το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του παρόντος προγράμματος με την υπάρχουσα μορφή, συνεπώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για προεγγραφή και ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 3014/10-4-2003 σχετικά με τη συμμετοχή αποφοίτων ΤΕΙ σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ).
Ο ανώτατος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 είναι δέκα (10) στον κλάδο Ι, έξι (6) στον κλάδο ΙΙ και δέκα (10) στον κλάδο ΙΙΙ. Οι εξετάσεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2011 (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από κάθε κλάδο).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. E. Γκάρτζο (τηλ. 210 5294156) και την Υπεύθυνη Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Α. Κοκκίνου (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210 5294222 fax. 210 5294233, e-mail gtpms@aua.gr).

Αθήνα 23 /05 / 2011

Η πρόεδρος του Γενικού Τμήματος

Καθ. Βιολέττα Κωνσταντίνου-Κόκοτου

ΣυνημμένοΜέγεθος
Science Department - 2011-2012-Diploma M.Sc_. Final.pdf364.87 KB