Μεταπτυχιακά μαθήματα

Στο Γενικό Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία» (ΦΕΚ 383/25-2-2004).

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα για την υποστήριξη θεμάτων πληροφορικής σε τομείς των Γεωεπιστημών, την υποστήριξη θεμάτων σχεδιασμού έργων υποδομής στα οποία σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωλογικοί και ατμοσφαιρικοί παράγοντες και τη μελέτη και αξιοποίηση των ελληνικών φυσικών προϊόντων, με εξειδίκευση στους εξής κλάδους:

(α) Γεωπληροφορική

(β) Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής

(γ) Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους προαναφερθέντες κλάδους εξειδίκευσης και β) η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο αντικείμενο των εξειδικευμένων κλάδων που προαναφέρθηκαν και να συμβάλλουν έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χώρου με επιστημονικά κριτήρια.

Το Τμήμα χορηγεί δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε έναν από τους τρεις κλάδους i) Γεωπληροφορική. ii) Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής. iii) Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων στα πλαίσια του ΠΜΣ «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία και στο Περιβάλλον»

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρείς (3) διδακτικές περίοδοι (ΔΠ). Οι δύο πρώτες περίοδοι αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η τρίτη περίοδος διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων.

Η χρονική διάρκεια που οδηγεί στην απόκτηση ΔΔ είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Γραμματεία
Τηλέφωνα: +30 210 529 4222, Fax: + 30 210 529 4233
Γραμματέας: Αρετή Κοκκίνου, email: gtpms@aua.gr