Καθηγητής Γεώργιος Σταμάτης
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
Τηλέφωνο:2105294158
e-mail:stamatis@aua.gr