Καθηγητής Γεώργιος Μιγκίρος
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
Τηλέφωνο:2105294157
e-mail:bagm@aua.gr